Štatút propagačnej aktivity vernostného programu BAUER MEDIA Slovakia, k. s.
s názvom „Expres Premium“
v znení platnom od 1.1.2020

1. Základné ustanovenia

1.1 Propagačnú aktivitu „Expres Premium“ (ďalej ako „aktivita“) organizuje spoločnosť BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, 821 04, Bratislava, IČO: 357 92 094, IČ DPH: SK2020223216, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1353/B (ďalej ako „organizátor“) ako media representative vysielateľa rozhlasovej programovej služby Rádio Expres spoločnosti D.EXPRES, k. s. so sídlom: Vrútocká 48, Bratislava, PSČ: 821 04, IČO: 35 709 651 zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sr, vl. č.: 1351/B s cieľom zvýšiť záujem o predaj reklamných služieb a udržať si klientov, ktorí nakupujú reklamné a propagačné služby organizátora.

1.2 Aktivita je súčasťou vernostného programu Expres Premium a je určená klientom organizátora.

1.3 Aktivita sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte propagačnej aktivity (ďalej len „štatút“).

1.4 Aktivita trvá od 1.1.2020 bez obmedzenia až do jej zrušenia organizátorom.

1.5 Aktivita sa realizuje prostredníctvom internetovej stránky https://exprespremium.sk.

1.6 Zapojením sa do aktivity vyjadrujú klienti svoj súhlas riadiť sa pravidlami podľa tohto štatútu.

2. Podmienky účasti na aktivite

2.1 Každý klient organizátora, ktorý prejavil súhlas so zaslaním registračného linku sa môže bezplatne zaregistrovať pre túto aktivitu vernostného programu prostredníctvom internetovej stránky https://exprespremium.sk a kedykoľvek bezplatne sa môže odhlásiť.

2.2 Každý klient, ktorý je zaregistrovaný vo vernostnom programe získava automaticky vernostné body za nákup reklamnej kampane v rádiu Expres, a to 1 bod za 1euro z uhradenej faktúry za vysielanú/sprístupňovanú reklamnú kampaň (t.j. bez nákladov na výrobu spotov).

2.3 Každý klient môže nazbierané body zameniť za ponúkané odmeny - produkty/služby od tretích osôb na internetovej stránke https://exprespremium.sk alebo za zľavové vouchre pre ďalšiu reklamnú kampaň objednanú u organizátora.

2.4 Pripísanie bodov sa realizuje automaticky na účte registrovaného klienta. Každý klient si vie skontrolovať stav svojich nazbieraných bodov cez svoj účet, ktorý si vytvorí registráciou.

2.5 Body sú platné do zrušenia aktivity inak do konca nasledujúceho kalendárneho roka roku v ktorom boli získané (t.j. pripísané body počas roku 2020, platia do konca roka 2021); po uplynutí tejto doby body prepadajú.

2.6 Ak si klient nevyčerpá body pred odhlásením z aktivity, tak tieto body prepadajú.

3. Odmeny – produkty/služby od tretích osôb

3.1 Každý klient môže nazbierané body zameniť za produkty alebo služby nachádzajúce sa v zozname na internetovej stránke https://exprespremium.sk v rozsahu hodnoty bodov, ako je tam uvedené. Klient získava produkt alebo službu darovaním.

3.2 Vybraný produkt bude zaslaný na adresu klienta poštovou prepravou, ak sa organizátor nedohodne s klientom individuálne inak.

4. Odmeny – zľavové vouchre na reklamnú kampaň

4.1 Každý klient, ktorý si vyberie zľavový voucher na reklamnú kampaň ho môže uplatniť pri nákupe (objednaní) mediálnej komerčnej komunikácie – výlučne reklamných rozhlasových spotov (nie sponzoring ani iné formy mediálnej komerčnej komunikácie), a to výlučne pre reklamnú kampaň klienta s platnosťou 1 rok od vystavenia zľavového vouchra.

4.2 Zľavový voucher možno využiť na zľavu na brutto hodnotu reklamnej kampane.

4.3 Zľavový voucher nie je možné vymeniť za peňažný ekvivalent.

4.4 Reklamná kampaň za zľavový voucher sa umiestňuje vo vysielaní podľa voľného priestoru; objednávateľ ale zohľadňuje záujme a potreby klienta pri umiestnení reklamnej kampane.

4.5 Zľavový voucher si možno uplatniť na reklamnú kampaň, ktorá bude minimálne v hodnote zľavového vouchra a 1 € bez DPH.

4.6 Zľavový voucher nie je možné uplatniť na výrobu reklamných spotov (mediálnej komerčnej komunikácie).

4.7 Ak je hodnota zľavového vouchru väčšia ako hodnota reklamnej kampane pri ktorej sa uplatňuje, tak nevyužitá časť zľavy prepadá.

4.8 Zľavové vouchre s nižšou hodnotou ako je hodnota reklamnej kampane je možné kombinovať. Ak si klient nevyčerpá hodnotu zľavového vouchru do jedného roka od jeho vystavenia (voucher možno použiť pri úhrade objednaných reklamných služieb v čase do jedného roka od vystavenia vouchra), tak jeho nevyčerpaná hodnota prepadá a klient nemá nárok na žiadnu náhradu za prepadnutý voucher.

5. Osobné údaje a osobnostné práva

5.1 Klient zapojením sa aktivity registráciou dobrovoľne poskytuje organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov – meno, priezvisko, tel. č., e-mailová adresa, heslo kontaktnej osoby klienta za účelom účasti klienta na aktivite a odovzdania výhry (ďalej len „dotknutá osoba“).

5.2 Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti organizátora a práva dotknutej osoby v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov umiestnených v hlavnom menu na expres.sk. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5.3 Organizátor informuje dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov nasledovne:


Prevádzkovateľ osobných údajov:
BAUER MEDIA Slovakia, k. s.
Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
IČO: 35 792 094
Kontaktné údaje: tel. 02/59 30 89 55, e-mail gdpr@expres.sk
Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o., e-mail gdpr@expres.sk

Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej aktivite. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely odovzdania odmeny.

Právny základ spracúvania účastníkov a výhercov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov(súhlas dotknutej osoby, spracúvanie na plnenie zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: reklamné a propagačné aktivity organizátora

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, tel. č., e-mailová adresa, heslo

Doba uchovania osobných údajov: v dobe pre účely pre účely daňové, účtovné a archivačné.

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytne údaje vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádia Expres spoločnosti D.EXPRES, k.s., sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1351/B, IČO: 35 709 651.

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

6. Osobitné ustanovenia

6.1 Na účasť na aktivite nevzniká právny nárok, organizátor môže kedykoľvek aktivitu zrušiť, a to aj v prípade ak klienti nevyčerpajú všetky zľavové vouchre.

6.2 Organizátor nezodpovedá za žiadne náklady/škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím odmeny.

6.3 Klient nemôže svoje body alebo zľavový voucher previesť na tretiu osobu.

6.4 Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút aktivity.

6.5 Klienti sa môžu oboznámiť s pravidlami aktivity a týmto štatútom na internetovej stránke organizátora https://exprespremium.sk.

6.6 Ustanovenia štatútu a priebeh aktivity sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.