Osobné údaje a osobnostné práva

1. Klient zapojením sa aktivity registráciou dobrovoľne poskytuje organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov – meno, priezvisko, tel. č., e-mailová adresa, heslo kontaktnej osoby klienta za účelom účasti klienta na aktivite a odovzdania výhry (ďalej len „dotknutá osoba“).

2. Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti organizátora a práva dotknutej osoby v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov umiestnených v hlavnom menu na expres.sk. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

3. Organizátor informuje dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľ osobných údajov:
EXPRES MEDIA k. s.
Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
IČO: 35 792 094
Kontaktné údaje: tel. 02/59 30 89 55, e-mail gdpr@expres.sk
Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o., e-mail gdpr@expres.sk

Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej aktivite. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely odovzdania odmeny.

Právny základ spracúvania účastníkov a výhercov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov(súhlas dotknutej osoby, spracúvanie na plnenie zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: reklamné a propagačné aktivity organizátora

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, tel. č., e-mailová adresa, heslo

Doba uchovania osobných údajov: v dobe pre účely pre účely daňové, účtovné a archivačné.

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytne údaje vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádia Expres spoločnosti D.EXPRES, k.s., sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1351/B, IČO: 35 709 651.

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.